Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt jegens de klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van huisdier(en) van die klant, dan wel een opdracht voor het delen van informatie en advies omtrent kattengedrag.
 2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant inzake de uit te voeren therapie, alsmede een mogelijke interne opname van het betrokken dier.
 3. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling instelt of informatie en advies deelt.
 4. Klant: eigenaar van het dier, die kattengedragstherapeut inschakelt en daartoe opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn dier, dan wel opdrachtgever voor het delen van informatie en advies.
 5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de kattengedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.
 2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling.
 3. Opname in het agenderingssysteem van kattengedragstherapeut geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.

Artikel 3: Randvoorwaarden

 1. De kattengedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 2. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.
 3. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, kattengedragstherapeut en omgeving.
 4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de kattengedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 5. De cliënt dient voorafgaand aan de gedragstherapeutische behandeling de gedragstherapeut te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van het dier of als het dier recent in contact is geweest met een ander ziek dier. In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht met name als de therapeut tijdens de gedragstherapeutische behandeling in aanraking komt met de huisdier(en) van de cliënt. De gedragstherapeut beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan.

Artikel 4: Contractperiode

 1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
 4. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
  1. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard:
  2. De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend:
  3. De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit:
  4. De wederpartij handelt in strijd met het recht.

Artikel 5: Vergoeding

 1. Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
 3. De vergoeding dient uiterlijk op de dag waarop het thuisconsult plaatsvindt en voor aanvang van gedragstherapeutische behandeling te zijn voldaan.
 4. Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.
 5. Annulering door klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden.
 6. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
 7. Indien de klant annuleert na ontvangst vragenlijst en overeenkomst, wordt er 10,- euro administratiekosten in rekening gebracht.
 8. Indien de klant de afspraak annuleert binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, wordt er 25,- euro in rekening gebracht.
 9. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatie kosten gerestitueerd.
 10. Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 2. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
 3. Deelname door klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en)
 4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

 1. De gedragstherapeut zal alle hem/haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant.

Artikel 8: Eigendomsrechten

 1. De gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
 2. Alle door de gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Klachten
De Cliënt is verplicht om de door de gedragstherapeut te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de gedragsdeskundige (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de gedragsdeskundige ter zake enig gebrek en/of onvolkomenheid vervalt. Indien de gedragstherapeut de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de gedragstherapeut te allen tijde het recht om: a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of; b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de gedragstherapeut.

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.
 2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.
 3. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder gedragstherapeut ressorteert.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden?
Stel uw vragen gerust!